Myssjö gård
Utforska naturen

UTFORSKA NATUREN PÅ MYSSJÖ

Här du kan andas frisk luft, lyssna på naturen, smaka på eller ta ett dopp i Yngern, en av Sveriges renastre insjöar.

På ön finns både bäver, rådjur, älg, grävlig, räv och vildsvin.

Myssjö har även ett rikt fågelliv, med bland annat havsörn, fiskgjuse och storlom. 

OM MYSSJÖ OCH SJÖN YNGERN

Myssjö är cirka 3 kilometer lång och 2 kilometer som bredast och består av varierad skog med bland annat gamla ekar och planterad gran. Man kan se spår i skogen av de odlingsmarker som en gång har funnits på gården.

Läs mer om Myssjö och gårdens historia 


Hitta till oss


Skogar runt Yngern
Någon riktigt urskog finns inte i området, men vi har gammal skog som vi definierar som naturskog, det vill säga skog som inte avverkats på länge. I naturskogen finns också rikligt med död ved och artrikedomen är stor. Här i södra delen av Yngern finns stora gamla barrskogar där inte bara tjädern hittat sin fristad, här finns också ovanliga skalbaggar som livnär sig på döda gamla träd. Raggbocken är en av dem.


Yngern - en av Sveriges renaste insjöar
Med sina 15 kvadratkilometer är Yngern den största sjön i länets södra delar. Sjön ligger inbäddad i ett storslagetskogssladskap med liten bebyggelse. Vattnet är så rent att flera
boende längs med sjön använder det som dricksvatten. Yngerns vattenkvalitet, storlek och mångformighet, med alla vikar, öar och sund gör att det är en unik biologisk mångfald i sjön.
Sjöns varierande och realtivt orörda omgivningar med gammelskogar, bergbranter, myrar och bäckar förstärker artrikedomen i området.

Öster om Yngern ligger Turingeåsen, en rullstensås med sand och grus som filtrerar och renar regn- och dagvatten och tillför Yngern rent vatten. I åsen finns åsgropssjöar som bildades när stora isblock smälte bort för 10 000 år sedan.


Utforska växtligheten vid vattnet
På Yngerns grusiga och sandiga bottnar lever ovanlig a växter. Skaftslamkrypan är en växt som är beroende av sjöns rena vatten som i Stocksholms län bara är funnen i sjön Yngern.
Andra typiska växter för Yngern är rosettsbladsväxterna Styft Braxengräs och Notblomster. I de täta braxengräsmattorna gömmer sig en mängd olika små kryp som insektslarver, maskar, musslor och småfisk.


Längs stränderna finns här och var träd som fallit ut i vattnet, en del på grund av stormar och bävrar. Träden blir ett viktigt skydd åt fiskstim och livsmiljö för alger och insekter.


Rikt djurliv
Fiskgjusar och storlommar lever kring ostörda klarvattensjöar, ovanligt många par häckar vid Yngern. I sjön finns många ovanliga arter och sådana som normalt bara hittas i rinnande syrerika vatten. Den gula forssländan är en av dem. Den lilla sländan ingår i Nykvarns kommunvapen.

Barn som klättrar nerför berg

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU VISTAS I OMRÅDET

När du plockar svamp, fiskar, badar, paddlar, tar rent dricksvatten eller bara njuter av Yngernområdets natur, så använder du såkallade ekosystemtjänster. Tjänsterna är ingen självklarhet utan är beroende av hur människan påverkar naturen. Yngerns unika vattenkvalité och myller av liv är mycket känsliga för negativ påverkan och många som bor runt sjön använder vattnet som dricksvatten. Inom avrinningsområdet rinner allt vatten i riktning mot sjön.

Det här bör du särskilt tänka på runt Yngern:

  • använd så lite tvätt-disk- och rengörningsmedel som möjligt
  • använd fosforfria tvättmedel
  • inte köra båt för nära häckande fiskgjusar eller storlommar
  • inte flytta blöta fiskeredskap, båtar, kanoter eller annat som kan innebära oönskade arter sprids mellan sjöarna. Se därför till att båtar och redskap har torkat ordentligt innan de flyttas
    mellan sjöarna.


Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter när du vistas ute i naturen